Utorak, 16 VeljaÄŤa 2016 16:32

uzvanici webDanas smo u Hrvatskom saboru s projektnim partnerima predstavili novi projekt financiran REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije pod nazivom „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: uskla?ivanje profesionalnog i obiteljskog života“ ?ija je krovna tema ekonomsko osnaživanje žena. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Rije?i/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo poduzetništva i obrta.

 

Uvodnu rije? dala je predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Gordana Sobol, koja je izrazila svoju podršku projektu i istaknula njegov zna?aj te izrazila zadovoljstvo što se predstavlja upravo u zgradi Hrvatskog sabora.


PRS1 webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubi?i?, pozdravila je sve prisutne i istaknula da stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca nema i ne?e biti dok god ?e privatne obaveze - briga o ku?anstvu, djeci i starijim ?lanovima obitelji, biti isklju?ivo ili prvenstveno odgovornost žene i dok god ?e se smatrati da je to njezina prirodna uloga. U suvremenom svijetu, ovakva je podjela rodnih uloga neodrživa jer predstavlja veliko optere?enje za one žene koje se žele uklju?iti na tržište rada, napredovati na radnom mjestu ili se uklju?iti u aktivnosti na mjestima gdje se donose politi?ke ili gospodarske odluke važne za lokalnu zajednicu ili društvo u cjelini. Budu?i da svako demokratsko društvo može napredovati samo ako se oslanja na bogatstvo razli?itosti, a to uklju?uje i sudjelovanje žena, njihovog potencijala, njihovog znanja i vještina na svim razinama, tada moramo mijenjati ustaljeni na?in percepcije rodnih uloga i poticati ravnopravniju raspodjelu obaveza vezanih uz obitelj.

 

Tako, na primjer, osim prilagodbe zakonske regulative, koja, na primjer omogu?uje o?evima da koriste rodiljne i roditeljske dopuste, važno je mijenjati i odnos poslodavaca prema o?evima koji koriste ili bi koristili tu mogu?nost. Važno je i mijenjati društvenu percepciju o „muškim“ i „ženskim“ zanimanjima kako žene koje se sve više uklju?uju u takozvana muška zanimanja i pokazuju da mogu, znaju i ho?e, ne bi doživljavale probleme ili društveni podsmijeh i nepovjerenje, baš kao i muškarci koji se žele baviti zanimanjima koja su tradicionalno bila ženska (na primjer primalje, odgojiteljice u vrti?ima, kroja?ice). Važno je i osigurati dostupnost svih javnih servisa (jaslica, vrti?a, cjelodnevnog boravka u školama, domova za starije i nemo?ne i dr.).
 
Stoga su ciljevi projekta, istaknula je pravobraniteljica, uklanjanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga i „muških“ i „ženskih“ profesija, uskla?ivanje obiteljskog i poslovnog života za žene i muškarce, uklanjanje nejednakosti unutar obitelji, edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama te promoviranje aktivne uloge o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta. 

 

Specifi?nost ovog projekta je inovativnost u pristupu i provedbi projektnih aktivnosti. U tu svrhu odabrali smo suradnju s dvije prominentne umjetni?ke organizacije - HNK Split i organizacijom Rije?i/Prave/Predstave - koje ?e za potrebe projekta razviti dramaturški sadržaj koji se bavi razbijanjem rodnih stereotipa. U fokusu ?e biti u?enici i u?enice završnih razreda srednjih škola koji/e se pripremaju na ulazak na tržište rada ili nastavljaju sa svojom profesionalnom edukacijom. Interaktivne predstave zamišljene su kako bi motivirale u?enike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele obaveza u ku?anstvu i obitelji izme?u muškaraca i žena i da usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za ispunjavanje privatnih obaveza.
 
HNKSplit webOkupljenima su svoju ulogu u projektu predstavili i projektni partneri; intendant HNK Split, Goran Golovko, ukratko je predstavio povijest HNK Split i objavio da je ve? objavljen natje?aj za novi dramski tekst u sklopu projekta. Predstava koja bi se radila temeljem odabranog teksta, ili tekstova, gostovati ?e u srednjim školama i na scenama u županijama Dubrova?ko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj. Osnovni ciljevi predstave bit ?e razvijanje svijesti o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju, stimuliranje kriti?ke re-evaluacije ovakvih socijalnih stereotipa, te promoviranje aktivne uloge o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta.

 

Vicko Bilandži?, voditelj odjela za EU fondove u HNK Split, govorio je o tome kako je došlo do suradnje s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te predstavio hodogram aktivnosti u okviru projekta koje ?e provoditi HNK Split.
 

 

Mamforce webZahvaljuju?i partnerstvu s MAMFORCE-om, o ?emu je govorila Dijana Kobas Deškovi?, razvijat ?e se metodologija koja ?e mjeriti poslovne uvjete i rodnu ravnopravnost u javnim institucijama, državnim tijelima i javnim poduze?ima te malim i srednjim poduze?ima. Oni najbolji bit ?e nagra?eni poznatim MAMFORCE i DADFORCE certifikatom u javnim institucijama, državnim tijelima, javnim poduze?ima te malim i srednjim poduze?ima.
 

 

Zijah webZijah Sokolovi? iz udruge Rije?i/Prave/Predstave kratkom gluma?kom etidom pokazao je kakve predstave ?e se osmišljavati i igrati za u?enike/ce srednjih škola u Sisku, Bjelovaru, Osijeku i Varaždinu.
 
Na kraju su se okupljenima obratile i Jadranka Huljev ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Božena Gajica Uzelac ispred Ministarstva poduzetništva i obrta, dva ministarstva koja ?e svako iz svojih nadležnosti podržati projekt i omogu?iti provedbu aktivnosti.

 

Moderator predstavljanja bio je Goran Selanec, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koji je ukratko sažeo planirane rezultate cijeloga projekta.
 
Trajanje projekta je dvije godine, a projekt je zapo?eo 1. sije?nja 2016. godine. Vrijednost projekta je 437.172,29 EUR,  s tim da Europska unija sudjeluje s 350.000 EUR.